Polityka prywatności


Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej

Niniejsza polityka ma charakter informacyjny i zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na stronie internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.


§1 DEFINICJE
1. Administrator- przedsiębiorca Agnieszka Jórdeczka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Compensatio Agnieszka Jórdeczka, ul. Górczyńska 33/7, 60-132 Poznań.
2. Dane osobowe- wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
3. Polityka- niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
4. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Osoba, której dane dotyczą- każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.

 

§2 PRZETWARZANIE DANYCH
1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, a w szczególności z RODO oraz przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
3. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 

§3 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
1. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez e-mail: biuro@compensatio.pl lub pisemnie na adres: Compensatio Agnieszka Jórdeczka, ul. Górczyńska 33/7, 60-132 Poznań.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 

§4 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

§5 CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisów internetowych Administratora, w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi- podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
d) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów- zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „Marketing” poniżej.
2. Aktywność użytkownika w serwisie internetowym Administratora, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych- w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).

 

§6 MARKETING
Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działaniach telemarketingowych.

 

§7 PLIKI COOKIES I PODOBNA DO NICH TECHNOLOGIA
1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. userinputcookies);
b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authenticationcookies);
c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. usercentricsecuritycookies);
d) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia playersessioncookies);
e) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. userinterfacecustomizationcookies);
f) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Narzędzie Google Analytics służy również kierowaniu do użytkowników reklamy behawioralnej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć wpisując w dowolną wyszukiwarkę internetową: Google- Prywatność i warunki.

 

§8 FORMULARZE KONTAKTOWE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM
1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, dostępnych w serwisie internetowym Administratora. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w szczególności przez osoby zainteresowane usługami Administratora;
b) w celu monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi klientów- podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

 

§9 KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA
1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
2. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
3. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

 

§10 KONTAKT TELEFONICZNY
1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami Administratora.
2. Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane- w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

 

§11 PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

 

§12 ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH
1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
2. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 

§13 ODBIORCY DANYCH
1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, rzeczoznawcom, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Dane mogą być również ujawniane wybranym partnerom Administratora, np. w ramach realizacji akcji promocyjnych, do których przystąpiła osoba, której dane dotyczą.
2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom, służbom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

§14 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
d) w razie przekazywania danych do USA- współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (PrivacyShield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

§15 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, np. ze względów bezpieczeństwa, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie- jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

§16 UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych- na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
b) prawo uzyskania kopii danych- na tej podstawie Administrator przekazuje kopię elektroniczną przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
c) prawo do sprostowania- Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
d) prawo do usunięcia danych- na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania- w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych- z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą- oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f) prawo do przenoszenia danych- na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych- osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych- osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
i) prawo wycofania zgody- jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
j) prawo do skargi- w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§17 ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW
1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
a) w formie pisemnej na adres: Compensatio Agnieszka Jórdeczka , ul. Górczyńska 33/7, 60-132 Poznań;
b) drogą e-mailową na adres: biuro@compensatio.pl.
2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
3. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.
4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.
5. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

 

§18 ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejsza polityka podlega bieżącej aktualizacji i weryfikacji.